Legal, privacy en copyright

Privacy

CVO Semper respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn cursisten en bezoekers.
Het centrum zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Afwijzing van aansprakelijkheid

CVO Semper zet alles in het werk om de website beschikbaar, juist en up-to-date te houden maar kan geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de gegevens op de website. CVO Semper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onderbreking van de beschikbaarheid van de site en evenmin voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een onderbreking. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd. CVO Semper is niet aansprakelijk voor de inhoud op websites die van of naar www.cvosemper.be linken en evenmin voor schade die zou volgen door het raadplegen van die websites.

Cookiebeleid

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier.

Copyright

© Niets uit www.cvosemper.be mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CVO Semper.