Duits 8

Officiële benaming:

  • Duits 8 A+B Spreken en Luisteren = Duits Effectiveness 1A & 1B = Duits 4.1 = ERK-niveau C1
  • Duits 8 A+B Schrijven en Lezen = Duits Effectiveness 2A & 2B = Duits 4.2 = ERK-niveau C1