Frans 8

Officiële benaming:

  • Frans 8 A+B Spreken en Luisteren = Frans Effectiveness 1A & 1B = Frans 4.1 = ERK-niveau C1
  • Frans 8 A+B Schrijven en Lezen = Frans Effectiveness 2A & 2B = Frans 4.2 = ERK-niveau C1