Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 voert de Vlaamse overheid het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) in. Dit VOV vervangt het vroeger Betaald Educatief Verlof (BEV).


Welke opleidingen?

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'

 • of een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)

 • of examens bij de Vlaamse examencommissie

 • of examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Voorwaarden

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
 • Als er een examen is voorzien in jouw opleiding, ben je verplicht hieraan deel te nemen.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kunt het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

  Ter verduidelijking:
  • minstens 50 procent:
   We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
   Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start. 
  • privésector:
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
  • Vlaams Gewest:
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

Duur

Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. 

Uw concreet aantal uren VOV wordt bepaald door

 • je tewerkstellingspercentage
 • Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding.

Tewerkstellingspercentage

 • Werk je  deeltijds (minstens 50%)? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage (TWP).
  bijv. TWP in september (DmfA) = 75%: u hebt recht op 93,75 uren VOV.
 • Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kunt het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

Evaluatie

Neem voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je VOV wil opnemen deel aan iedere voorziene evaluatie. Als je gewettigd afwezig was, moet je aan de eerstvolgende evaluatie deelnemen om je recht op VOV te behouden. Je moet ook je attest met de reden voor de afwezigheid bijhouden, want dit kan opgevraagd worden.
Je kan in een volgend schooljaar inschrijven voor hetzelfde opleidingsonderdeel met recht op VOV, maar alleen als je de eerste maal niet geslaagd was.

Wie doet wat?

Naar VOV in 10 stappen

Overgangsmaatregelen betaald educatief verlof

In een aantal gevallen blijft het mogelijk betaald educatief verlof op te nemen in plaats van Vlaams opleidingsverlof. Je kan hier nalezen wanneer deze overgangsmaatregelen van toepassing zijn.